Gemini HR

A GEMINI HR SZOLGÁLTATÓ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(2800 TATABÁNYA, 

RÉTI UTCA 162. FSZT. 5., CG.: 11-09-021968)

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Társaságunk kiemelt célja az, hogy teljes mértékben megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így elsősorban és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”), illetve a hatályos magyar jogszabályok, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, tájékoztatni a Gemini HR- el akár weboldalán, akár munkavállalói útján kapcsolatba kerülő személyeket arról, hogy a Gemini HR miként kívánja kezelni személyes adataikat.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik. 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: GEMINI HR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2800 Tatabánya, Réti utca 162. fszt. 5.

Weblap: www.geminihr.hu

Kapcsolattartó: Fülöp Rózsa ügyvezető

Telefon: +3634323046

E-mail: geminihrkft@gmail.com

Társaságunknál adatfeldolgozó igénybe történik (pl. bérszámfejtés elkészítéséhez is).

Adatfeldolgozó személy neve, elérhetősége: Németh Tímea +36/34-323-046

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2800 Tatabánya, Réti utca 162. fszt. címre, vagy elektronikusan a geminihrkft@gmail.com e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás társaságunk részéről nem történik. 

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: 

Adatkezelési célok: 

Az adatkezelésre ügyfeleink, partnereink és az álláskeresők, pályázók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. munkaerő-kölcsönzési és munkáltatói tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevők adatait munkáltatóként és partnerként a jogi kötelezettségek teljesítése, és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
 3. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 4. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 5. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 6. marketing tevékenység

Jogos érdek

Az Adatkezelő kezelhet személyes adatokat bizonyos törvényes üzleti célokra is, például:

 1. amennyiben a folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük, módosítsuk, személyre szabjuk, vagy más módon javítsuk a szolgáltatásainkat/kommunikációnkat, az ügyfeleink, álláspályázóink és munkatársaink javát szolgálva;
 2. a csalások felismerése és megelőzése;
 3. a hálózatunk és informatikai rendszereink biztonságának növelése;
 4. direkt marketing célok.

Adatkezelés jogalapja:

 1. GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 2. GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 3. GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 4. GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
 2. kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 5. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 
 6. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 7. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
 8. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

– beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

– beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

– szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés  

– tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. 

Az adatkezelés időtartama:

Az általunk gyűjtött személyes adatokat olyan módon tároljuk rendszereinkben, amely az érintettek azonosítását legfeljebb annyi időre teszi lehetővé, amely azon célok fényében szükséges, amelyek miatt az adatokat összegyűjtöttük vagy azokat a továbbiakban kezeljük.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Milyen információkat osztunk meg

Személyes adatait védjük és nem tesszük közzé. Személyes adatait megoszthatjuk azokkal az alvállalkozókkal, akik a nevünkben és az utasításaink alapján szolgáltatásokat nyújtanak. Megoszthatjuk a személyes adatait (i) a leányvállalatainkkal és a kapcsolt vállalkozásainkkal; (ii) ha Ön álláskereső, akkor olyan megbízókkal, akiknek elérhető munkalehetőségei lehetnek, vagy érdeklődhetnek az általunk kihelyezett munkaerő iránt; és (iii) más partnereinkkel, például munkaerő-kihelyezési tanácsadókkal és alvállalkozókkal, abból a célból, hogy munkát találjanak Önnek.

Ezen túlmenően, nyilvánosságra hozhatjuk az Ön bizonyos személyes adatait (i) ha erre valamely jogszabály vagy jogi eljárás kötelez bennünket; (ii) a bűnüldöző szervek vagy más kormányzati tisztviselők számára egy jogszerű feltárás iránti kérelem alapján; és (iii) amennyiben úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy megfelelő fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni kár megelőzésére, illetve csalás vagy illegális tevékenység kivizsgálására. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy amennyiben elidegenítjük vagy átruházzuk üzleti vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy egy részét (beleértve az átszervezést, végelszámolást vagy felszámolást is) az Önnel kapcsolatosan nyilvántartott személyes adatokat is átadjuk.

Adattovábbítás

Az Ön által megadott vagy az Önről gyűjtött személyes adatokat szerződéses kötelezettségeink alapján átadjuk a hazai és nemzetközi ügyfeleknek. Az Európai Unió tagállamaiban azonos védelem illeti meg személyes adatait. Amikor Európai Unión kívüli országokba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítjuk adatait, biztosítjuk azok megfelelő védelmét az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján, vagy ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, valamint ha az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen garanciák lehetnek különösen a) állami hatóságok vagy szervek közötti, jogilag kötelező erejű és végrehajtható eszközök; b) kötelező erejű vállalati szabályok; c) az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen, vagy
 9. helyesbítéshez való jog, vagy
 10. a hozzájárulás visszavonásához való jog, vagy
 11. tiltakozás az automatizált döntéshozatallal szemben.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Tájékoztatjuk, hogy fenti jogai gyakorlásával kapcsolatban a Gemini HR köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást. Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatjuk a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmére vonatkozó intézkedés elmaradásának okáról, és arról, hogy ezzel kapcsolatban bírósági jogorvoslattal élhet, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 1. adatkezelések nyilvántartása 

-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti

tartalma:

– sorszám

– tevékenység 

– kezelt adatok

– adatkezelési cél

– adatkezelési jogalap

– tárolás módja és ideje

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

– adattovábbítás, címzettek

– technikai és szervezési intézkedések

az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

 1. az adattovábbítás nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– dátum

– címzett

– harmadik országba történő adattovábbítás

– személyes adatok köre

– adatkezelés, -feldolgozás célja

– adatkezelés, -feldolgozás jogalapja

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

– technikai és szervezési intézkedések

– adattörlésre előirányzott határidő

– jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

 1. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– kérelem időpontja

– érintett neve, azonosító adata

– kérelem tartalma

– intézkedés megnevezése

– intézkedés dátuma

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– incidens ideje

– incidens megnevezése

– érintettek köre 

– érintett személyes adatok 

– incidens hatása 

– intézkedések

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– megkeresés tárgya és ideje

– érintettek köre 

– érintett személyes adatok 

– intézkedések

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– tevékenység ideje

– tevékenység 

– megfelelés-ellenőrzés

– hatásvizsgálat-észrevétel

– felügyeleti hatósági együttműködés

 1. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– beérkezés ideje

– kérelem tárgya

– intézkedés (pl. visszaküldés)

– adatkezelő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 1. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

tartalma:

– sorszám

– hatásvizsgálat ideje

– műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek

– szükségesség, arányosság vizsgálata

– kockázatok elemzése, kezelése

– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

– adatvédelmi tisztviselő véleménye

Tatabánya, 2018. május 25.

______________________________

       GEMINI HR Kft. mint adatkezelő

          képv.: Fülöp Rózsa ügyvezető